Politica de confidențialitate / prelucrare a datelor personale

Vă recomandăm să citiți această Politică de confidențialitate pentru a înțelege cum sunt prelucrate datele personale.

Prin utilizarea paginii de website www.andradacocriu.com, S.C. SIRIUS STAR CONSULTING S.R.L. prelucrează o serie de date personale despre dumneavoastră. Această politică de confidențialitate descrie ce tipuri de date sunt prelucrate, cum sunt aceste date utilizate, care sunt opțiunile dumneavoastră în legătură cu aceste prelucrări, precum și modul în care vom respecta drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată conform legislației privind protecția cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679.

 1. Ce informații prelucrăm?

Societatea prelucrează datele personale pe care ni le furnizați atunci când utilizați pagina web în vederea efectuării unei comenzi online, sau în momentul în care completați formularul de contact al website-ului, precum și pentru abonarea la newsletter.

 1. De ce prelucrăm datele personale?

Prelucram datele dumneavoastră personale în vederea transmiterii de comunicări comerciale sau invitații de participare în cadrul unor evenimente de prezentare de produse și servicii ale societății noastre.

În cazurile în care comandați produse și/sau solicitați furnizarea de servicii din partea noastră, putem prelucra anumite date personale pentru aceste scopuri (spre exemplu: nume si prenume, adresa de livrare, etc.).

În situațiile necesare îndeplinirii unor obligații legale, cum ar fi  raportarea către autoritățile fiscale relevante și ținerea unor evidențe contabile pot fi prelucrate date personale.

 1. Cui dezvăluim datele?

Dezvăluim datele dumneavoastră terțelor entități care ne furnizează servicii de plată online, servicii de curierat, servicii de asistență IT, sau în situațiile în care avem obligații de conformare legală sau judiciară impuse de autorități publice sau organe guvernamentale.

 1. Cookies și alte tehnologii de analiză a navigării paginii web

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google, Inc.

Google Analytics utilizează cookie-uri pentru a ajuta pagina de internet sa analizeze modul în care utilizatorii folosesc o pagina web.

În campaniile de Facebook Ads, această funcție permite targetarea unor grupuri țintă bazate pe interacțiunea cu diverse tipuri de conținut în rețelele Facebook și Instagram sau informații furnizate de către utilizatori în momentul creării unui profil.

 1. Cât păstrăm datele?

Păstrăm datele personale cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

 1. Ce drepturi aveți?

Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizată: dreptul de acces la datele pe care le deținem și specificul prelucrării, dreptul de a corecta datele inexacte sau a completa datele existente, dreptul la încetarea prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ, dreptul la ștergerea datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor către un alt operator. În cazul în care considerați că vi s-au încălcat drepturile, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, București, Romania, cod poștal 010336, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus precum și pentru orice fel de întrebări despre aceasta notă de informare, ne puteți contacta folosind urmatoarele date de contact:
Adresa de corespondență: Cluj-Napoca, Borhanciului 84A, ap. 4
Email: contact@andradacocriu.com
În atenția: Andrada Cocriu


GDPR – Privacy policy / personal data processing

We recommend to read this Privacy Policy to understand how personal data is processed.

By using the website www.andradacocriu.com the company S.C. SIRIUS STAR CONSULTING S.R.L. processes a series of personal data about you. This privacy policy describes what types of data are processed, how this data is used, what your options are in relation to such processing, and how we will respect your rights as a data subject under the data protection law. personal data, including Regulation (EU) 2016/679.

 1. What information do we process?

The company processes the personal data that you provide to us when you use the website to place an online order, or when you fill in the contact form of the website, as well as to subscribe to the newsletter.

 1. Why do we process personal data?

We process your personal data to send commercial communications or invitations to participate in events to present products and services of our company.

In cases where you order products and / or request providing services from us, we may process certain personal data for these purposes (for example: name and surname, delivery address, etc.).

Personal data may be processed in situations necessary for the fulfillment of legal obligations, such as reporting to the relevant tax authorities and keeping company records.

 1. To whom do we disclose the data?

We disclose your data to third parties that provide us with online payment services, courier services, IT support services, or in situations where we have legal or judicial compliance obligations imposed by public authorities or government bodies.

 1. Cookies and other web page navigation analysis technologies

This site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to help the website analyze how users use a web page.

In Facebook Ads campaigns, this feature allows you to target groups based on interaction with various types of content on Facebook and Instagram networks or information provided by users when creating a profile.

 1. How long do we keep the data?

We keep personal data as long as needed for the purposes for which they were collected, in compliance with internal data retention procedures, including applicable archiving rules.

 1. What rights do you have?

According to the law, you have the following legal rights: the right to access the data we keep and the specifics of processing, the right to correct inaccurate data or complete existing data, the right to stop processing your data for direct marketing, the right to withdraw consent to the processing of data based on consent, the right to delete personal data, the right to data portability to another controller.

If you consider that your rights have been violated, you have the right to file a complaint with the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing in Romania, at the address: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, Bucharest, Romania, postal code 010336, email: anspdcp@dataprotection.ro.

For the exercise of the rights mentioned above as well as for any questions about this information note, you may contact us using the following contact details:

Adresa de corespondență: Cluj-Napoca, Borhanciului 84A, ap. 4
Email: contact@andradacocriu.com
În atenția: Andrada Cocriu

Fii la curent cu ofertele

 Abonează-te acum la newsletter pentru a fii la curent cu noutățile și ofertele

 

GDPR

Te-ai înscris cu succes!